•  

Súčasnosť

Obec Obeckov sa nachádza v južnej časti okresu Veľký Krtíš, s celkovou výmerou katastra 1088 ha. Zaraďuje sa medzi malé obce okresu. 

Poloha obce je 175 m nadmorskej výšky, v strede obce je to 165 m, v chotári 248 m nadmorskej výšky. Leží v Ipeľskej kotline, v širokej doline Plachtinského potoka. Z východnej strany susedí s obcou Sklabiná, zo západnej s obcou Dolné Plachtince. Hranicu medzi katastrom obce Sklabiná a Obeckov tvorí aj prírodná nádrž – rybník. 

Členitý pahorkatý terén s plochými chrbtami tvoria mladotreťohorné uloženiny, agátové a dubové lesíky sú len na strmších úbočiach. Má hnedozemné, lužné a nivné pôdy.

Obec sa rozprestiera na území bez nálezísk prírodných a iných zdrojov. 
Hlavnou náplňou pracovnej činnosti obyvateľstva v minulosti bolo poľnohospodárstvo. Aj v súčasnosti je v poľnohospodárskej firme zamestnaná malá časť obyvateľstva, niektorí odchádzajú za prácou do okresného mesta. Pre nedostatok pracovných príležitostí sú ľudia nútení odchádzať za prácou aj do vzdialenejších miest a aj do zahraničia.

Aj tak je asi jedna tretina občanov v produktívnom veku nezamestnaná, niektorí sú prihlásení na aktivačnej činnosti v obci. 
V menšom počte tu pôsobia ja súkromní podnikatelia – živnostníci. 
V meste Veľký Krtíš je zriadený Spoločný úrad samosprávy.

Obec vlastní kultúrny dom postavený v roku 1957, dom smútku v používaní od roku 1988. Nový obecný úrad a materská škola boli postavené v roku 1978. 

Obec je plynofikovaná. Má vybudovaný obecný vodovod.

Obeckov, malá rázovitá dedinka.Od roku 2002 má projekty a stavené povolenie na vybudovanie verejnej kanalizácie a vlastnej čističky odpadových vôd. K realizácii tohto projektu je potrebná len finančná pomoc z ministerstva životného prostredia a štrukturálnych fondov EÚ. 

Vzhľadom k životnému prostrediu obec začala v roku 2002 so zberom separovaného odpadu. A od roku 2007 máme PHSR.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Utorok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Streda: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Štvrtok: NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok: 07:30 - 12:00 13:00 - 16:00

Fotogaléria

Kalendár